Aktualno:
TITAN - MAKITA - KATALOG ALATA 2015/2016ZAK - RENAULT CLIOKERATERMSUPER OUTLET CIJENE!!!PHARMA&BIO - ZDRAVLJE JE MOJ IZBORLUNA BLUE PARFUMERIEZAK - NOVI RENAULT TWINGOETT - SERVISNI CENTARGREEN BALANCE - USPOSTAVITE BALANS ORGANIZMAGORENJE CLASSICO U G'SERVIS&PRODAJATITAN - DOLMARLINGUATITAN - FEIN MULTIMASTERZAK - NOVI NISSAN NOTEVESPERA d.o.o. - tu je moj namještaj!DRVO TRGOVINA - AKCIJAMOJA ZONA SIGURNOSTILIMKO VEDAX - ZAMIJENITE STARI AZBESTNI KROV NOVIM GERARD KROVOM
  Cjenik poštanskih usluga

  cjenik.pdf

  PROMO21

  Obrt za trgovinu i usluge

  Velebitska 16

  47000 Karlovac

  OIB: 31194122378

  Kontakt: 047 432 143    

   

   

  Na temelju članka 44. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine, broj 144/12, 153/13, 78/15)  u daljnjem tekstu: Zakon) tvrtka Promo21  donosi:

  OPĆE UVJETE ZA OBAVLJANJE ZAMJENSKIH POŠTANSKIH USLUGA
  PROMO 21
  (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

  I. OPĆE ODREDBE

  Naziv i sjedište davatelja poštanskih usluga i područje obavljanja usluga

   

  Članak 1.
  Promo21, obrt za trgovinu i usluge  sa sjedištem u Karlovcu, Velebitska 16, 47000 Karlovac  OIB:31194122378,

  ( u daljnjem tekstu Davatelj ) davatelj je zamjenskih  poštanskih usluge pod uvjetima i na način određen Zakonom o poštanskim uslugama, na cijelom području grada Karlovac i Karlovačke županije.

  Korisnik poštanskih usluga može biti svaka pravna ili fizička osoba koja se koristi poštanskim uslugama, bilo kao pošiljatelj ili primatelj poštanske pošiljke. Korisnik poštanskih usluga u smislu ovih Općih uvjeta je isključivo osoba koja s Davateljem sklopi Ugovor o suradnji.

  Opći pojmovi

  Članak 2.
  Ovim općim uvjetima uređuju se uvjeti, način i postupak za obavljanje poštanskih usluga koje pruža Davatelj – zamjenske  
  poštanske usluge pod uvjetima i na način određen Zakonom o poštanskim uslugama.

  Zamjenske poštanske usluge su poštanske usluge iz članka 15. stavka 2. točke 1., 2. i 3. Zakona, koje mogu odstupati od uvjeta univerzalne usluge, kao što su obveza dnevne dostave ili obavljanje usluga na cijelom području države, ali sa stajališta korisnika mogu se smatrati uslugama unutar opsega univerzalne usluge, jer su u dostatnoj mjeri zamjenjive univerzalnom uslugom.

  Poštanska pošiljka je adresirana pošiljka u konačnom obliku u kojem je davatelj poštanskih usluga treba uručiti.

  Prijevoznica označava bilo koju naljepnicu proizvedenu od strane Davatelja, koju ispunjava ili Pošiljatelj ili djelatnik Davatelja prilikom preuzimanja pošiljke.

  Paket je poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete koji Davatelj preuzme od strane Pošiljatelja. Pojedinačni paket ne smije prelaziti težinu od 50 kg ili volumen od 0,25 m3.

  Prijam pošiljke podrazumijeva proces preuzimanja pošiljke koji se sukladno dogovoru Davatelja i Korisnika obavlja u prostorijama Pošiljatelja.

  Uručenje pošiljke podrazumijeva proces isporuke pošiljke na adresi Primatelja.

   

   

  Popis i opis usluga koje Davatelj pruža


  Članak 3.
  Davatelj obavlja slijedeće zamjenske  
  poštanske usluge:

  -prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih  pošiljaka mase do 2 kg

  -prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kg


  Pošiljatelj poštanske pošiljke dužan je prije prijma zapakirati pošiljku na način propisan u ovim Općim uvjetima.

  Pošiljatelj može tražiti uslugu uručenja pošiljke isključivo određenoj osobi a takvu uslugu obvezno naznačiti na prijevoznici i nalijepiti naljepnicu na pošiljku: uručiti osobno naznačenom primatelju. Ovakvu uslugu moguće je ostvariti isključivo ako je Pošiljatelj ovu uslugu ugovorio sa Davateljem.

   

  Članak 4.
  Davatelj vrši poštanske usluge na cijelom području grada Karlovca i karlovačke županije sukladno potrebama Pošiljatelja i 
  definirane su   u cjeniku usluga Davatelja i ovim Općim uvjetima.

   

  II. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA USLUGA

  Članak 5.
  Pošiljatelj ima pravo i obvezu koristiti uslugu koja odgovara sadržaju pošiljke, karakteru pošiljke i značenju pošiljke za Pošiljatelja, a za obavljenu uslugu plaća cijenu određenu Cjenikom zamjenskih  
  poštanskih usluga Davatelja.

  Davatelj obavlja poštanske usluge dostave pošiljaka od  poslovne jedinice ili  druge lokacije Pošiljatelja  prema pozivu Pošiljatelja na kojoj pošiljatelj predaje pošiljku do mjesta uručenja primatelju.

  Korisnik  s Davateljem poštanskih usluga sklapa pisani ugovor o suradnji kojim se uređuju posebni uvjeti, način i postupak obavljanja poštanskih usluga.

  Za plaćanje se mogu koristiti službena sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj.

  Davatelj je obvezan  na zahtjev Korisnika dati Cjenik poštanskih usluga na uvid.

   

   

   

  Zabranjene pošiljke

  Članak 6.

  Poštanska pošiljka ne smije sadržavati:
  - životinje, zlato ili srebro u polugama ili šipkama, novac, prenosive instrumente plaćanja koji glase na donositelja, drago kamenje i plemenite metale, vatreno oružje, te njihove dijelove i streljivo, ljudske posmrtne ostatke, pornografiju i nelegalne narkotike/droge, kao i druge zabranjene predmete u smislu Zakona o poštanskim uslugama i drugih mjerodavnih propisa.

  Isporuke i pošiljke koje nije moguće isporučiti

   

  Članak 7.

  Pošiljke se isporučuju na adresu Primatelja koju je dao Pošiljatelj u pravilu ubacivanjem u kućni kovčežić, zaposlenicima kod pravne osobe, osobno Primatelju, zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi.

  Isporuka paketa odnosi se na prijam paketa na adresi/poslovnici Pošiljatelja, te  usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kg na drugoj adresi/poslovnici Pošiljatelja u istom danu.

  Ako uručenje nije moguće Primatelju u slučaju nepostojanja kućnog kovčežića, u slučaju odsutnosti ili smrti Primatelja, u slučaju da Primatelj odbija preuzeti pošiljku,  Davatelj usluge pošiljku vraća Pošiljatelju isti dan.

   

   

  Pregled

  Članak 8.

  Davatelj ima pravo otvoriti i pregledati pošiljku, uz pristanak Pošiljatelja ili Primatelja ili pred povjerenstvom, u sljedećim slučajevima;
  • kad se pošiljka ne može uručiti Primatelju niti vratiti Pošiljatelju (neuručiva)
  • kad postoji osnovana sumnja da se u pošiljci nalaze zabranjeni predmeti iz čl. 6.
  • kad je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj
  Ako Davatelj usluge ustanovi da pošiljka sadrži zabranjene predmete iz čl. 6. ili da je oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj tada će sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje Pošiljatelju ili Primatelju pošiljke, ili nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisom.

   

   

  Naplata i obračun pošiljke

  Članak 9.

  Troškove usluge Davatelj obračunava prema težini, a svaka pošiljka može se ponovno vagati ili ponovno mjeriti od strane Davatelja da bi se potvrdila dotična kalkulacija.

  Trošak usluge dostave pojedinog paketa je jedinstvena za pakete mase do 10kg.

  Cijene svih usluga određene su važećim cjenikom koje zainteresirana strana može u svako doba dobiti na uvid od Davatelja usluga.

   

  Plaćanje za uslugu se vrši po izdavanju računa, prema valuti koja je regulirana pisanim ugovorom između Davatelja i Korisnika.

  Davatelj poštanskih usluga na sve pošiljke stavlja otisak službenog žiga koji sadržava naziv Davatelja poštanskih usluga i datum prijama pošiljke.

   

   

  III. ODGOVORNOST

  Odgovornost davatelja

  Članak 10.
  Davatelj je obvezan pošiljke prenijeti i uručiti u stanju u kakvom ih je zaprimio.
  Davatelj je obvezan pošiljke uručiti u zadanom roku na adrese naznačene na pošiljkama.
  Davatelj odgovara korisnicima u slučaju:
  - gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke
  - prekoračenja roka uručenja pošiljke
  - neobavljene ili necjelovito obavljene usluge
  Davatelj 
  ne odgovara za stvarnu štetu ili izmaklu dobit Korisnika nastalu zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, prekoračenja roka uručenja pošiljke ili neobavljene ili necjelovito obavljene usluge.
  Davatelj ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu koja bi proizašla iz okolnosti koje su izvan njegove kontrole a koje uključuju sljedeće, ali nisu ograničene samo na njih:
  • “Elementarne nepogode” – tj. potres, ciklon, oluja, poplava, magla, snijeg
  • “Viša sila” – tj. rat, pad aviona ili embargo
  • bilo koja greška ili svojstvo vezano za prirodu Pošiljke, čak i ako je poznata Davatelju
  • pobuna ili građanski rat
  • bilo koji čin ili propust od strane osobe koja nije zaposlenik Davatelja tj. Pošiljatelj, Primatelj, treća strana, carinik ili državni službenik
  • industrijsko djelovanje
  • električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka
  • Zastoj u prometu
  Kada Korisnik ne podnese zahtjev za naknadu štete u predviđenom roku, kada je do oštećenja pošiljke došlo zbog neadekvatnog pakiranja pošiljke.

   

   

  IV. PRIGOVORI KORISNIKA

   

  Način i rokovi

   

  Članak 11.

  Ako Pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba smatra da pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, može Davatelju podnijeti pisani prigovor u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke.

  Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke.
  Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke može se podnijeti nakon uručenja poštanske pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.
  Davatelj je obvezan izjasniti se o utemeljenosti prigovora u roku 30 (trideset) dana od dana njezina podnošenja.
  Davatelj je obvezan dostaviti Korisniku pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave.
  Korisnik svoj prigovor može preporučenom poštom na adresu: Promo 21, Velebitska 16, 47000 Karlovac. Ukoliko nije zadovoljan rješenjem i odgovorom Davatelja, Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača Davatelja u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja pisanog odgovora na adresu Davatelja.
  Povjerenstvo za pritužbe potrošača Davatelja poštanskih usluga obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.
  U slučaju spora između Korisnika i Davatelja u vezi s rješavanjem prigovora Korisnik može, prije pokretanja sudskog postupka, podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog odgovora iz stavka 7. ovog članka.

   

   

  V. NAKNADA ŠTETE

   

  Članak 12.

  Davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutarnjem prometu sljedeću naknadu štete:

  za prekoračenje roka prijenosa i uručenja poštanske pošiljke u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

  Kada poštanska usluga nije obavljena, davatelj poštanskih usluga obvezan je vratiti cijenu poštanske usluge.

  Osim iznosa naknade štete i vraćanja cijene poštanske usluge, davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete. Ako davatelj poštanskih usluga ne isplati pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi naknadu štete u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete, pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba naknadu štete može ostvariti sudskim putem. Ako se izgubljena poštanska pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, davatelj poštanskih usluga obvezan je o tome izvijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu. Ako u tom slučaju pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba zahtjeva uručenje naknadno pronađene poštanske pošiljke obvezan je vratiti iznos primljene naknadne štete. U protivnom, davatelj poštanskih usluga ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj.

   

  VI. ROKOVI ZA URUČENJE POŠILJAKA

  Članak 13.

  Rok uručenja podrazumijeva vrijeme od prijma pošiljke do uručenja Primatelju.

  Pošiljke se zaprimaju do 14 sati i isporučuju se isti dan.

  U rokove uručenja pošiljaka računaju se radni dani od ponedjeljka do petka.

  U slučaju da pošiljka iz bilo kojeg razloga nije mogla biti uručena primatelju, vraća se Pošiljatelju.

  U rokove se ne računa: –  Vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja. –   Zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Davatelja. –   Neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava

  VII. POŠILJATELJEVE GARANCIJE I OSIGURANJE OD ŠTETE

  Članak 14.

  Pošiljatelj je obvezan pakirati pošiljku na način da se zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnici koji rukuju pošiljkom.
  Pošiljatelj je odgovoran i za unutarnje pakiranje poštanskih pošiljaka.
  Davatelj poštanskih usluga obvezan je poštansku pošiljku prenijeti i uručiti u stanju u kojem je ona zaprimljena.
  Pošiljatelj će nadoknaditi štetu Davatelju i neće ga smatrati krivim za bilo koji gubitak ili štetu proizašlu iz činjenice propusta Pošiljatelja da radi u skladu sa važećim zakonima i ovim općim uvjetima i propisima, niti za to ako Pošiljatelj prekrši slijedeće garancije i uvjete:
  • da su sve informacije koje Pošiljatelj ili njegovi zastupnici daju potpune i točne;
  • da je Pošiljka pripremljena na siguran način od strane zaposlenika Pošiljatelja;
  • da je Pošiljatelj zaposlio pouzdano osoblje da pripreme Pošiljku;
  • da je Pošiljatelj zaštitio pošiljku od neovlaštenog rukovanja tijekom pripreme, skladištenja i transporta do Primatelja
  • da je pošiljka ispravno označena i adresirana i zapakirana na način da zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju s pošiljkom.
  • Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot.

  • da je prijevoznica potpisana od strane ovlaštenog zastupnika Pošiljatelja i da su ovi Uvjeti neprisilna obaveza Pošiljatelja.
  • Davatelj ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od Pošiljatelja ukoliko smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je propisano ovim općim uvjetima, ukoliko pošiljka nije adresirana na način propisan ovim općim uvjetima, ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, ukoliko Davatelj usluge smatra da bi preuzimanjem pošiljke na prijevoz ugrozio svoje poslovanje, život ili zdravlje radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba.
  • Davatelj ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci iz razloga što Pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se Pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedene u ovim općim uvjetima.
  Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je Davatelj preuzeo pošiljku na prijevoz ne znači da je Pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu sa odredbama ovih općih uvjeta.


  Članak 15.

  U trenutku kada Korisnik od Davatelja naruči uslugu, smatrat će se da je u tom trenutku Korisnik upoznat sa  Općim uvjetima Davatelja te da ih u cijelosti prihvaća.

   

  VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

   

  Važeći zakon

  Članak 16.
  Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta, Davatelj i Korisnik usluge nastojat će riješiti mirnim putem.
  Ukoliko Davatelj i Korisnik usluge ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova bit će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Karlovcu.

   

   

  Članak 17.

  Davatelj zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune Općih uvjeta.  Opći uvjeti dostupni su na uvid Korisniku i Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti. Davatelj će donesene  Opće uvjete dostaviti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti najmanje 15 dana prije početka njihove primjene.
  Davatelj će donesene  Opće uvjete  najmanje osam dana prije početka njihove primjene objaviti na web stranici Davatelja.
  Ukoliko osoba koja s Davateljem ima sklopljen ugovor u roku od sedam dana od dana objave izmjena i dopuna Općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvaća učinjene izmjene i dopune Općih uvjeta.

   

   

  Članak 18.

  Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.12.2015.

  Odstupanje od odredaba ovih Općih uvjeta moguće je ukoliko Davatelj i Korisnik sklope Ugovor o obavljanju zamjenskih usluga kojim se ta odstupanja reguliraju.

   

  U Karlovcu, 13.10.2015.god.                                        PROMO 21, obrt za trgovinu i usluge