Energetsko certificiranje zgrada

Gradnja Komentari isključeni za Energetsko certificiranje zgrada 20

Od 01. 04. 2010. uvedena je obaveza izrade energetskog certifikata za zgrade. S obzirom da se o tome još relativno malo zna, čak i u stručnim krugovima, ukratko ćemo prezentirati o čemu se radi i što to znači za sadašnje i buduće investitore odnosno vlasnike novih i postojećih zgrada.

U posljednje vrijeme sve se više govori i piše o energetskoj učinkovitosti, osnovana su energetska savjetovališta i agencije, sve veće je zanimanje za niskoenergetske i pasivne kuće te alternativne i obnovljive izvore energije i nove načine grijanja.
Sve je to dio provedbe strategije povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije CO2 , odnosno implementacija Europske Direktive 2002/91/EC na koju se i naša zemlja obvezala. Aktivnosti za sada daju rezultate prvenstveno kroz sve veću svijest ljudi o potrebi štednje energije i boljoj izolaciji kuća. 01. 04. uvedena je zakonska obaveza izdavanja energetskog certifikata za sve nove zgrade i one u većoj rekonstrukciji, a od strane za to posebno ovlaštenih osoba.
Iako će to mnogi, u ovim kriznim vremenima, shvatiti kao novi financijski teret ionako visoko opterećene gradnje raznim doprinosima i troškovima prije same gradnje, ne može se poreći dugoročno pozitivan rezultat. S obzirom na minimalne zahtjeve građevnih konstrukcija i zgrada u cjelini koji su propisani i na nov način proračuna, bit će potrebna kvalitetnija rješenja nego do sada.To predstavlja konkretan doprinos smanjenju potrošnje energije i jedini je učinkovit način borbe sa stalno rastućom cijenom energije koju svi osjećamo.
Šteta je jedino da se početak primjene kod nas poklapa sa sve dubljom krizom i velikim zastojem u projektiranju i izvođenju i da njime nisu obuhvaćene brojne novosagrađene zgrade u razdoblju intenzivne izgradnje proteklih godina. Tako je šansa da već sada imamo veći broj stvarno“ modernih“,racionalnih i energetski štedljivih stambenih i ostalih zgrada za sada propuštena.
Treba u uvodu napomenuti da je nedavno objavljen novi Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/2010) koji je u potpunosti stavio van snage onaj ranije važeći ( NN 113/08 i 91/09) i koji se u zahtjevima za nove zgrade razlikuje od starog. U nastavku teksta iznose se i pojašnjavaju odredbe tog novog Pravilnika te nekih pratećih pravilnika i propisa (npr. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetsko certificiranje (NN 113/08 i 89/09), Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 110/08 i 89/09, Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji NN 152/08 u kojem su propisane i kaznene odredbe..itd)
Što je to energetski certifikat zgrade ?
Energetski certifikat je, pojednostavljeno rečeno, dokument koji predočuje energetska svojstva pojedine zgrade ili njezinog samostalnog dijela preko određivanja energetskog razreda konkretne zgrade a izdaje ga samo posebno ovlaštena osoba.
Dva su osnovna tipa certifikata – za stambene i nestambene zgrade.
Najvažnija je prva stranica na kojoj je određen energetski razred. Izračunava se vrijednost potrebne godišnje toplinske energije za grijanje po jedinici korisne površine za stambene zgrade odnosno njezine relativne vrijednosti za nestambene zgrade, na temelju pretpostavljenog režima korištenja prema referentnim klimatskim podacima te niz drugih podataka. Na osnovi proračuna, a u komparaciji s propisanim vrijednostima, zgrada dobiva svojevrsnu „ocjenu“ odnosno svrstava se u jedan od 8 energetskh razreda.
Izgled samog energetskog certifikata je vrlo sličan onima kakve već nekoliko godina nalazimo na npr. novim frižiderima ili perilicama rublja. Slično se sada i zgrade svrstavaju u energetski razred i to od najvišeg A+ ( spec.godišnja potrebna topl.energija za grijanje < 15 kWh/m2a ) do najlošijeg razreda G (zgrada koja troši najviše energije >250kWh/m2a ).
Zgrada se, slikovito rečeno, promatra kao kompleksan uređaj – građevinski sklop, koji troši energiju za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode, ovisno o njenim tehničkim i građevinskim svojstvima a uzimaju se u obzir i određeni dobici topline. Vrijednost, odnosno oznaka energetskog razreda u koji će se zgrada svrstati, predočuje energetske karakteristike zgrade.
Treba reći da su ove oznake slične u većini europskih zemalja od kojih mnoge imaju razrađen sustav državnih poticaja i bankarskih kredita za ulaganja u energetska poboljšanja postojećih i gradnju novih zgrada.
Iako kod nas postoji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još nema razrađenog sustava poticaja u tom smislu. Nadamo se, a i s pravom očekujemo, da će uskoro država i poslovne banke pronaći način da stimuliraju i „nagrade“ one koji ulažu u gradnju ili obnovu kvalitetnih energetski štedljivih objekata jer inače će građani –investitori teško naći opravdanje za uvođenje ove nove obaveze pogotovo u vrijeme recesije.
Koji je postupak samog certificiranja?
Prema novom važećem Pravilniku, postupak za nove i za postojeće zgrade je različit.
Za nove zgrade
– određuje se energetski razred i izdaje certifikat na temelju podataka iz glavnog projekta i projekta toplinskih svojstava koji je njegov sastavni dio, završnog izvješća nadzora te izjave izvođača o izvedenim radovima. Drugim riječima, kontrolni pregled odnosno očevid same zgrade nije obavezan osim ako postoje odstupanja od projekta pa su potrebni dodatni podaci. Uz to, u certifikat se unose preporuke za korištenje zgrade vezano na održavanje energetskih svojstava.
Za postojeće zgrade
– ovlaštena osoba , u skladu s detaljno propisanom metodologijom, najprije vrši energetski pregled – prikuplja podatke, pregledava projektnu i ostalu dokumentaciju o izvedbi zgrade, analizira energetska svojstva, sustav grijanja i hlađenja te vrši pregled izvedene zgrade a po potrebi i dodatna mjerenja. Zatim izrađuje propisani proračun energetskih svojstava zgrade u odnosu na propise, određuje energetski razred te predlaže mjere za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava s izračunatim razdobljem povrata investicije. Završni čin je izrada certifikata koji se dostavlja naručiocu i u nadležno Ministarstvo koje vodi registar izdanih certifikata. Uz certifikat obavezan je i detaljan izvještaj o energetskom pregledu.
Certifikat vrijedi najviše 10 g. odnosno do njegove zamjene u slučaju promjene energetskih svojstava zgrade. Svaka zgrada ili njezin zasebni dio ( koji se samostalno koristi – npr pojedinačni stan ili poslovni prostor) može imati samo jedan važeći certifikat.
Svrha energetskog certifikata je informacija korisniku, vlasniku ili kupcu zgrade ili njenog samostalnog dijela o energetskim svojstvima u odnosu na referentne vrijednosti.
Za koje zgrade je obavezno izdavanje certifikata i kada?
Početak primjene obveze certificiranja odnosi se na sve nove zgrade i one koje se rekonstruiraju za koje se podnosi zahtjev za izdavanje akta za građenje (rješenja o uvjetima gradnje,potvrde glavnog projekta, građevne dozvole) nakon 1.IV 2010.
Dakle, obaveza je investitora da za svaku novu zgradu i onu u većoj rekonstrukciji pribavi takav certifikat. Samo je mali broj mogućih situacija kad to nije obvezujuće (npr zgrade manje od 50 m², zgrade koje se griju na <12 ºC, zgrade pod zaštitom, vjerske zgrade, jednostavne i td.). To je vrlo ozbiljan dokument koji se neće moći dobiti zadovoljavanjem nekih površnih ili formalnih kriterija. Izdavat će ga samo ovlaštene osobe koje prođu propisano osposobljavanje odnosno školovanje, polože poseban ispit, imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo te pribave dopuštenje Ministarstva.
Za tzv.“male“ zgrade do 400 m² odnosno 600m² u funkciji poljoprivredne djelatnosti (koje se grade prema rješenju o uvjetima gradnje) obavezno je pribaviti energetski certifikat do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera ,odnosno onda kada je zgrada završena a prije nego se počne koristiti.
Za sve ostale zgrade veće od 400m2 koje imaju lokacijsku dozvolu i grade se prema potvrdi glavnog projekta, obaveza je pribaviti energetski certifikat prije tehničkog pregleda zgrade odnosno izdavanja uporabne dozvole.
Zgrade javne namjene korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati javno izložen certifikat. Takve postojeće zgrade, trebale bi, po važećem pravilniku, pribaviti certifikat do lipnja 2012. te ga , zajedno s popisom mjera za energetska poboljšanja, također javno izložiti.
Da li se obaveza odnosi na stare, postojeće zgrade? Mnoge od njih su veliki „potrošači energije“.
Treba razlikovati dva pojma – energetski pregled zgrade i energetski certifikat. Energetski pregled te popis mjera za poboljšanje energetskih svojstava, moguće je izraditi za svaku postojeću zgradu čak i za pojedinu funkcionalnu cjelinu ako bilo tko to želi. Izrada i izdavanje energetskog certifikata za postojeće zgrade međutim za sad nije obavezno.
Datumom prijema Hrvatske u Europsku uniju uvodi se ova obaveza i za postojeće zgrade – ali samo za one koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing. Cilj ove odredbe je poboljšanje stanja postojećih zgrada ( barem onih koje su na tržištu) što će prisiliti ljude da ulažu u dodatne izolacije, bolju stolariju, nove i bolje sustave grijanja te primjenu alternativnih i obnovljivih izvora energije.
Važno je ponoviti činjenicu da su svi energetski certifikati takvih karakteristika da su međusobno usporedivi u sličnim okolnostima , jer su svedeni na jedinicu površine grijanog prostora. To bi se vremenom na neki način trebalo odraziti na cijenu nekretnine – zgrada koja je racionalno izvedena i projektirana u smislu potrošnje energije za grijanje ili hlađenje ili korištenja alternativnih izvora trebala bi bolje kotirati na tržištu.To jest samo jedan element cijene ali za ugodnost boravka i planiranje budućih troškova dosta bitan. Prema energetskom certifikatu ne možemo potpuno precizno odrediti koliki će biti troškovi energije zato što to ovisi i o ponašanju korisnika, ali je ipak prilično očekivani pokazatelj.
Tko će izdavati energetske certifikate za zgrade i koliko će to dodatno financijski opteretiti investitore ?
U zadnjih nekoliko mjeseci osposobljeni su prvi energetski certifikatori u Hrvatskoj. Postoje propisani uvjeti za fizičke i pravne osobe.Osnovni uvjet je struka, stručna sprema i radno iskustvo. Prijava za izdavanje licenci od strane ministarstva je u tijeku a popis ovlaštenih osoba bit će na stranicama Ministarstva graditeljstva.
Postupak certificiranja i njegova opsežnost ovisi o tehničkom sustavu grijanja, ventilacije i klimatizacije.Podjela je na zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom i složenim tehničkim sustavom. Tako će se izdavati i ovlaštenja za certifikatore. Popularna je podjela energetskih certifikatora prema osposobljenosti u odnosu na složenost tehničkog sustava – Modul 1 i Modul 2.
Energetski savjetnici koji već djeluju u EE uredima, agencijama i savjetovalištima imaju pozitivnu i edukativnu ulogu o ovoj problematici, ali nisu ovlaštene osobe za energetske preglede i izdavanje certifikata.
Samo područje je interdisciplinarno – uključuje znanja arhitekture, građevinskih konstrukcija, građevinske fizike, tehnologije materijala i izvođenja, termotehnike i elektroinstalacija, alternativnih i obnovljivih izvora i rješenja grijanja te poznavanje tehničkih propisa.
Zahtjeva se točnost, istinitost i nepristranost u obavljanju certificiranja.Ukoliko ovlaštena ososba tijekom postupka izrade certifikata utvrdi da nova zgrada ne ispunjava minimalne propisane uvjete vezano na propise za racionalno korištenje energije i toplinsku zaštitu te energetsku učinkovitost, treba obavijestiti građevinsku inspekciju, Ministarstvo i tijelo koje je izdalo akt za građenje.
Stoga ne čudi da je propisano da certifikat ne može izdati osoba koja za određenu zgradu ima svojstvo projektanta,nadzora, izvođača,sudjeluje u održavanju zgrade ili je vlasnik, korisnik ili zaposlenik osobe koja je naručila izradu certifikata.
Koliko će sve to koštati još je teško pretpostaviti. Postoji mogućnost da Ministarstvo odredi najviše cijene li da se one ujednače u stručnoj udruzi energetskih certifikatora (HUEC- koji je nedavno osnovan). Sigurno je da će cijena ovisiti o vrsti i veličini zgrade, složenosti sustava grijanja i što je posebno bitno – o kvaliteti i detaljnosti dostupne tehničke dokumentacije. Isto tako, ako postoji sumnja u izvedbu pa trebaju dodatna mjerenja ili ispitivanja to će poskupiti postupak. Snimanje infracrvenim kamerama je preporučljivo ali neobavezno – kao pomoćna metoda prvenstveno za postojeće zgrada s nepotpunom dokumentacijom.
Iako će certificiranje biti naravno trošak, za budućeg korisnika to može biti samo dobitak – naročito za kupce novih stanova. Teško da se ubuduće loša energetska rješenja sakriju ispod lijepe fasade. Energetski razred kao jedna nedvosmislena i jasna ocjena koju će zgrada dobiti imat će zbog toga veliku važnost za svaku zgradu.
O čemu konkretno ovisi u koji će se energetski razred pojedina zgrada svrstati?
Za svaku zgradu treba napraviti posebnu analizu jer to ovisi o mnogo faktora. Na energetske karakteristike kod novoprojektiranih zgrada sigurno imaju utjecaj:
-oblik zgrade (vrlo razvedeni oblik grijane ovojnice zgrade je nepovoljan)
-veličina i vrsta ostakljenja te detalji montaže stolarije
-orijentacija zgrade u prostoru (naročito kod niskoenergetskih i pasivnih kuća)
-debljine i detalji izvedbe toplinske izolacije ( debljine izolacija od samo 5-6 cm kakve se danas izvode na fasadama su apsolutno nedostatne)
-rješenje toplinskih mostova (oslabljenja u ovojnici zgrade)
-rješenje dovoda svježeg zraka
-rješenje sustava grijanja
-korištenje obnovljivih izvora energije
-učinkovitost rasvjete
-način pripreme potrošne tople vode, itd.
Za postojeće zgrade lepeza utjecaja i faktora je slična ali i daleko složenija ovisno o vremenu i načinu gradnje, održavanju zgrade te tehničkom sustavu grijanja, pripreme tople vode i ventilacije. Mjere energetske sanacije i poboljšanja najučinkovitije su i najbrže isplative tamo gdje su sada najveći troškovi za energiju, odnosno tamo gdje je situacija najlošija.
Postoji cijeli niz kvalitetnih i edukativnih tekstova, brošura i savjeta koji se o ovoj problematici mogu pronaći i na internetu (npr. stranice Energetskog instituta Hrvoje Požar, UNDP-EE, Ministarstvo gospodarstva, HEP-ESCO , Zelena energija, itd.) ima ih svakodnevno sve više a mogu biti zanimljivi svim sudionicima u gradnji pa i vlasnicima postojećih zgrada koje zanima ova tematika.
Mogući problemi u praksi
Problemi se mogu očekivati i kod analize projektne dokumentacije i kod pregleda izvedene zgrade ako nije izvedena u skladu s projektom odnosno s propisima.
Ako nisu izvedene toplinske izolacije ili su manje od projektiranih, mi trebamo na zahtjev vlasnika izdati certifikat, ali će rezultat biti loš. Osim toga, takva kuća možda ne zadovoljava propise o minimalnim izolacijama pa je energetski certifikator dužan o tome izvijestiti i inspekciju i tijelo koje je izdalo odobrenje za gradnju. Jasno je što to može značiti.
Sličan je problem ako se uštede traže na projektima pa je tehnička dokumentacija necjelovita ili površno izrađena upravo u dijelu proračuna toplinskih izolacija. To će zahtjevati veći posao kod energetskog certificiranja jer se iz dokumentacije ne mogu očitati potrebni podaci. Zato se očekuje odgovornije ponašanje svih sudionika u gradnji. S obzirom da su investitori zgrada koje će certificiranje najprije zahvatiti, vjerojatno upravo sada u fazi izrade ili narudžbe glavnih projekata, trebaju toga biti svjesni i oni i njihovi projektanti odnosno trebaju dosljedno poštivati propise i Zakon o prostornom uređenju i gradnji.
Završni komentar
Energetsko certificiranje zgrada predstavlja stvarnu, veliku prekretnicu za graditeljstvo u svim segmentima i sve struke koje u njemu učestvuju. Očekuje se da će utjecati na poboljšanje kvalitete gradnje, na udobnost i bolji standard stanovanja te s vremenom pridonijeti sređivanju stanja na tržištu nekretnina. Zahtijevat će permanentno ulaganje u nova znanja i vještine, primjenu novih tehnologija i materijala te potpuno nov pristup projektiranju. Investitori, korisnici i kupci danas žele sve više znati u kakvom prostoru borave, koliko troše energije za postizanje željenog standarda i kakav je utjecaj na okoliš. Sve je veći interes za niskoenergetske, pasivne i nulenergetske zgrade koje su skuplje ali osiguravaju ugodan boravak ljeti i zimi, malu potrošnju ili gotovo potpunu neovisnost o energiji.
Arhitektura je danas pred velikim izazovom – mora biti usmjerena prema odgovornoj i održivoj gradnji uz visoke estetske kriterije, a istovremeno i pružiti korisniku mogućnost izbora.Projektiranje je zahtjevnije i odgovornije više nego ikada a dodatno opterećeno mnogim novim pravilnicima, tehničkim propisima i normama.
Već na samom početku, u fazi idejnog projekta, potrebno je koncepcijski odrediti osnove postavke i provjere vezano uz energetiku zgrade te uključiti sve potrebne struke. Za zahtjevnije i veće zgrade bit će potrebno izraditi prethodnu energetsku studiju jer će energetska rješenja utjecati na oblikovanje zgrade. To se posebno odnosi na pasivnu i niskoenergetsku potrošnju i primjenu energetski učinkovitih sustava grijanja i hlađenja, ventilacije te obnovljivih i alternativnih izvora energije. Sve to zahtijeva dodatne napore i nova znanja koja moramo prihvatiti i usvojiti bez odlaganja.
Nadamo se da će se uskoro osmisliti i realizirati prihvatljivo financijsko poticanje energetski učinkovite gradnje i saniranja postojećih zgrada kao dio pozitivne građevinske politike u službi građana.
Nevenka Vuković Varga, dipl.ing.arh., projektant i energetski certifikator
Izvor: www.promogradnja.hr

Pretraži

Back to Top