Legalizirajte svoje građevine!

Dom, Gradnja Komentari isključeni za Legalizirajte svoje građevine! 13

U Hrvatskoj je još uvijek veliki broj građevina bez potrebne dozvole za građenje, premda je posljednjim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. prvi put u zakonskoj regulativi uveden pojam legalizacije i omogućena jednostavnija procedura.

Kada ljudi najčešće shvate da moraju legalizirati svoju bespravnu gradnju?
Najčešće je riječ o prijavi „savjesnog“ susjeda ili nemogućnosti dobivanja kredita zbog zabilježbe u zemljišno-knjižnom izvatku da za građevinu nisu priložene građevna i uporabna dozvola. Slijede suočavanje s tom činjenicom kod npr. javnog izlaganja pri reambulaciji (usklađivanju zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka); otkrivanje činjenice da zgrada nije ucrtana u katastarskom planu; nemogućnost provedbe etažiranja i podjele imovine; ili želja za rekonstrukcijom i dogradnjom nelegalne građevine.
Nerijetko investitori nisu svjesni da su, i kada posjeduju dozvolu za građenje, raznim izmjenama u tijeku gradnje ili naknadnim prigradnjama ušli u područje bespravne gradnje.
Tek u zadnjih nekoliko godina, dijelom i zbog medijski popraćenih aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, postaje jasno da neposjedovanje dozvole za građenje nosi veliki rizik (kazne, uklanjanja), odnosno da nekretnina bez dozvola nema vrijednost.
Da li je važećim Zakonom predviđena posebna dozvola za nelegalno sagrađene građevine manje površine i koja je projektna dokumentacija za to potrebna?
Da, za bespravno izvedenu zgradu čija bruto površina nije veća od 400 m2 (bez obzira koje je namjene) i zgradu za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti čija bruto površina nije veća od 600 m2 izdaje se rješenje o izvedenom stanju.
Projektna dokumentacija za izdavanje rješenja o izvedenom stanju jednostavnija je od one za izdavanje rješenja o uvjetima građenja za novu građevinu:
– potreban je geodetski snimak, a ne posebna geodetska podloga koju ovjerava katastar (ukoliko nije potrebna parcelacija)
– izrađuju se arhitektonski snimak izvedenog stanja i dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti u vrijeme građenja građevine (statički proračun), a ne cjeloviti idejni projekt sa tehničkim rješenjima svih struka.
A što je sa građevinama većim od 400m2?
Za njih se prvo mora ishoditi lokacijska dozvola, a onda se izdaje potvrda izvedenog stanja.
Projektna dokumentacija za lokacijsku dozvolu sastoji se od idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi i kojim se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (u praksi idejni projekti svih struka: arhitektonski, projekt konstrukcije, vodovoda i odvodnje, elektroinstalacija, strojarskih instalacija i dr.).
Postupak ishođenja sadrži uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta (HEP, komunalne tvrtke, Hrvatske vode, Ministarstvo kulture, Inspektorat zaštite od požara i dr.). U velikim gradovima pribavlja se i mišljenje povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta.
Za potvrdu izvedenog stanja izrađuju se arhitektonski snimak izvedenog stanja s dokazima o ispunjavanju svih bitnih zahtjeva za građevinu (u praksi projekti svih struka na nivou glavnog projekta), te drugi zakonom predviđeni elaborati.
Je li legalizacija uvijek moguća?
Legalizacija je moguća ako izvedeno stanje zadovoljava odredbe postojećih prostornih planova (namjena građevine, položaj na čestici, veličina građevine – izgrađenost i iskorištenost čestice i drugi osnovni parametri), ako zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te ako je čestica uređena u skladu s planom u smislu pristupa s prometne površine, odvodnje otpadnih voda i postojanja propisanog broja parkirališnih mjesta.
Postoji naravno niz uvjeta a ponekad i problema u postupku legalizacije, no oni su uglavnom savladivi. A nakon toga, upisom građevine u katastarski operat i zemljišne knjige, ostaje samo zadovoljstvo konačno riješenog problema.
Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
Projektni biro 2A d.o.o.
Karlovac, Domobranska 6, tel/fax: 047 612 949
e-mail: [email protected]
www.2-a.hr

Pretraži

Back to Top